Benefits at Work

Registratie

Gelieve alle verplichte velden met een (*) in te vullen.

Gelieve uw invoer na te kijken.
Uw gegevens
Gelieve uw invoer na te kijken.
Gelieve uw invoer na te kijken.
Gelieve uw invoer na te kijken.
Default
Sluiten

Uw geboortedatum wordt enkel ter registratie van interne statistieken en voor het optimaliseren van zoekresultaten gebruikt.

Default
Sluiten

De postcode wordt enkel ter registratie van interne statistieken en voor het optimaliseren van zoekresultaten gebruikt.

Gelieve uw invoer na te kijken.
Uw toegangsgegevens
Default
Sluiten

Na voltooiing van de registratie, sturen wij u een activeringscode naar het opgegeven e-mailadres. Na het invoeren van deze code, is uw toegang actief en kunt u zich aanmelden.

Gelieve uw invoer na te kijken.
Default
Sluiten

Instructies voor een veilig wachtwoord
Gebruik ten minste 6 tekens.
Gebruik ten minste 2 van volgende tekens:
- kleine letters (a-z)
- hoofdletters (A-Z)
- cijfers (0-9)
- speciale tekens: _ - / ( ) + * . : ; , # $ % & / = ?
Spaties kunnen niet gebruikt worden.
Onveilig gemarkeerde wachtwoorden kunnen niet gebruikt worden.

Tip
Om een veilig wachtwoord te kiezen:
- gebruik tekens uit alle 4 de groepen
- gebruik een lang wachtwoord (> 12 tekens)
- gebruik meer dan één speciaal teken

Gelieve een wachtwoord in te geven.
Te onveilig Voldoende veilig Zeer veilig
De wachtwoorden komen niet overeen.
Gelieve uw invoer na te kijken.
Gelieve uw invoer na te kijken.

Bedankt voor uw registratie!


We hebben zonet een e-mail met een activeringscode naar het opgegeven e-mailadres gestuurd. Geef deze code in bij "Activeer uw login". U vindt deze kader op deze pagina. Nadien is uw toegang actief en kunt u zich aanmelden met het e-mailadres en het wachtwoord, opgegeven tijdens de registratie.

Indien u deze e-mail niet ontvangen hebt, kan dit de volgende oorzaken hebben:
- Uw Postvak IN is vol. Er is geen opslagplaats meer beschikbaar. Maak ruimte vrij om nieuwe e-mails te ontvangen.
- Onze e-mail is in uw SPAM folder terecht gekomen. Neem daar een kijkje en sta ons toe als afzender.
- Uw e-mails in uw Postvak IN werden nog niet vernieuwd. U kunt dit manueel doen via "e-mails ontvangen".
- Er is een schrijffout in uw e-mailadres geslopen. Contacteer ons via het contactformulier "Problemen bij het registreren?", we corrigeren dit graag.

Indien u na 10 minuten nog steeds geen e-mail van ons ontvangen hebt, stuur ons dan een bericht via het contactformulier "Problemen bij het registreren?", we helpen u graag verder.

Problemen bij het registreren?

Gelieve alle verplichte velden met een (*) in te vullen.

Gelieve uw invoer na te kijken.
Gelieve uw invoer na te kijken.
Gelieve uw invoer na te kijken.
Gelieve uw invoer na te kijken.
Gelieve uw invoer na te kijken.
Gelieve uw invoer na te kijken.

Hartelijk dank!

We hebben uw verzoek goed ontvangen en gaan hier onmiddellijk mee aan de slag.

Gebruiksvoorwaarden

1. Geldigheid

1.1 Deze gebruiksvoorwaarden gelden voor het gebruik van het Benefits at Work-voordelenplatform (“voordelenplatform”) door de medewerkers van het bedrijf ( “medewerkers”; “bedrijf”).

1.2 De medewerker aanvaardt de toepassing van deze gebruiksvoorwaarden vanaf de registratie op het voordelenplatform.

1.3 Wij hebben het recht om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De medewerker aanvaardt de toepassing van gewijzigde gebruiksvoorwaarden vanaf de eerste login op het voordelenplatform volgend op de kennisgeving van de gewijzigde gebruiksvoorwaarden.

2. Toegang en gebruik van het voordelenplatform

2.1 Het gebruik van het voordelenplatform door de medewerker is gratis, maar vergt een voorafgaande registratie. Een medewerker zal slechts éénmaal registreren en is rechtstreeks of onrechtstreeks slechts houder van één registratie.

2.2 Tijdens de registratie ontvangt de medewerker toegangsgegevens tot het voordelenplatform. Deze toegangsgegevens zijn persoonlijk en verlenen enkel de medewerker het recht om gebruik te maken van het voordelenplatform. De medewerker zal deze persoonlijke toegangsgegevens bijgevolg niet aan derden mededelen en/of overdragen, dan wel op een andere wijze aan derden toegang verlenen tot het voordelenplatform. De medewerker zal deze persoonlijke toegangsgegevens tegen misbruik door derden beschermen en ten allen tijde verhinderen dat een derde zich met behulp van deze persoonlijke toegangsgegevens toegang verschaft tot het voordelenplatform .

2.3 Tijdens de registratie zal de medewerker tevens gevraagd worden enkele persoonsgegevens mede te delen. Onze Privacy & Cookie Policy is van toepassing op de verzameling en verwerking van deze persoonsgegevens. De medewerker garandeert dat deze persoonsgegevens ten alle tijden waarheidsgetrouw, actueel en volledig zijn en stelt ons onverwijld op de hoogte van enige wijziging.

2.4 Partijen kunnen de registratie van de medeweker ten alle tijden beëindigen met een opzegtermijn van één maand volgend op een schriftelijke kennisgeving van de beëindiging.

2.5 Wij behouden ons ten allen tijden het recht voor om zonder voorafgaande ingebrekestelling of kennisgeving een medewerker met onmiddellijke ingang de toegang tot het voordelenplatform te ontzeggen of te ontnemen, dan wel deze toegang tijdelijk te schorsen, onder andere in geval van een overtreding van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, een vermoeden van fraude, onbetamelijk of oneerlijk gedrag en op het ogenblik dat de medewerker het bedrijf verlaat.

3. Transacties

3.1 Het voordelenplatform is een virtuele marktplaats waarop de medewerker één of meerdere aanbieders kan ontmoeten met het oog op de eventuele totstandkoming van één of meerdere transacties.

3.2 Het tot stand komen van een eventuele transactie tussen de medewerker en een aanbieder verloopt evenwel volledig buiten het voordelenplatform overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten overeengekomen tussen de medewerker en de aanbieder. Wij zijn geen contractspartij in deze transactie en kunnen dan ook niet door de medewerker of de aanbieder worden aangesproken voor de uitvoering daarvan, noch verlenen wij enige waarborg of dienst-na-verkoop met betrekking tot deze transactie.

3.3 In geval van klachten of opmerkingen met betrekking tot een transactie, zal de medewerker zich rechtstreeks richten tot de relevante aanbieder.

4. Waarborgen

4.1 Wij verlenen aanbieders de mogelijkheid om hun aanbod in de beste omstandigheden kenbaar te maken op het voordelenplatform. Wij oefenen evenwel geen enkele invloed uit op de inhoud van dit aanbod. Zodoende kunnen wij geen waarborgen verlenen met betrekking tot dit aanbod, onder meer op het vlak van de door de aanbieder opgegeven informatie, de kwaliteit, de geschiktheid en/of de beschikbaarheid van het aanbod. Evenmin kunnen wij de werkelijke toekenning van kortingen, voordelen of besparingen door de aanbieders garanderen.

4.2 Wij doen tevens ons uiterste best om professionele aanbieders voor het voordelenplatform te zoeken. Wij kunnen evenwel geen waarborgen verlenen met betrekking tot hun contracthouding, dienst-na-verkoop en/of solvabiliteit.

5. Aansprakelijkheid

5.1 We besteden de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de inhoud van onze website. Deze inhoud is echter onderhevig aan wijzigingen, kan te allen tijde verwijderd worden en wordt aangeboden zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correctheid ervan. We zijn niet aansprakelijk voor schade ingevolge het gebruik van de inhoud op onze website, ongeacht of deze correct of incorrect bleek, noch voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze inhoud.

5.2. We stellen alles in werking om een toegang te verlenen tot onze website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen we echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen we alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen van ons.

5.3 Zonder afbreuk te doen aan andere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden en/of bepalingen van dwingend recht, zijn wij hoe dan ook slechts aansprakelijk voor de voorzienbare schade die het rechtstreeks gevolg is van een aan ons toerekenbare tekortkoming. Wij kunnen niet gehouden worden tot vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, zoals o.a. schade als gevolg van het niet kunnen beschikken over een goed of dienst, schade als gevolg van het verlies van een korting, besparing of voordeel, schade als gevolg van het verlies of de beschadiging van gegevens,…

6. Intellectuele eigendom

6.1 Wij zijn de exclusieve rechthebbende of rechtverkrijgende van het geheel van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan onze website en onze dienstverlening. De medewerker verbindt zich ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook het geheel van elementen waaruit onze website bestaat, of een deel ervan, te kopiëren, te bewerken, uit te baten, over te dragen, door te verkopen of op enige andere wijze aan te wenden. Deze elementen zijn onder andere het merk, de teksten, de software, de databases, de formulieren, de handelsnamen, de productnamen, de logo’s, de grafische elementen en illustraties, de grafieken, de muziek, de kleurcombinaties, de slogans, de lay outs en bladschikkingen en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van de website en onze dienstverlening.

7. Overige algemene bepalingen

7.1 Het Belgisch recht is van toepassing op deze gebruiksvoorwaarden.

7.2 Het vredegerecht van het eerste kanton Hasselt, de Rechtbank van eerste Aanleg Limburg (afdeling Hasselt) of de Rechtbank van Koophandel Antwerpen (afdeling Hasselt), zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen, elk volgens hun eigen materiële bevoegdheid.

Privacy & Cookie Policy

1. Inleiding

Wij stellen uw interesse in onze dienstverlening en onze website ten zeerste op prijs. Tijdens onze dienstverlening en uw bezoek aan onze website zullen wij onvermijdelijk enkele van uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Wij verbinden er ons toe uw privacy te respecteren en zorgvuldig met deze persoonsgegevens om te gaan. De verzameling en verwerking van deze persoonsgegevens zal steeds gebeuren in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en deze Privacy & Cookie Policy. Door onze dienstverlening en onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Privacy & Cookie Policy.

2. De persoonsgegevens die verzameld worden

Wij verzamelen en verwerken enkel de persoonsgegevens die u ons spontaan hebt medegedeeld tijdens uw registratie voor onze dienstverlening: naam en voornaam, contactgegevens (e-mail, telefoon, adres, eventueel bijkomend leveringsadres), persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, …), financiële gegevens (uw rekeningnummer, de opgegeven betaalmethode, …) en een historiek van uw vorige bezoeken aan onze website. Daarnaast worden enkele persoons(gegevens) automatisch verzameld en verwerkt door cookies waarvan onze website zich bedient. Wij verwijzen hiervoor naar ons cookiebeleid in artikel 7 van deze Privacy & Cookie Policy.

3. Doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens enkel om onze dienstverlening te faciliteren, onze klantenadministratie te verzorgen, onze algemene werking en deze van onze website te verbeteren en zo nodig een onderzoek naar klachten of fraude te kunnen voeren. Tenzij wij anders zouden overeenkomen, gebruiken wij uw persoonsgegevens niet voor direct marketing en worden uw persoonsgegevens ook niet medegedeeld of overgedragen aan derden.

4. Plaats en duur van de verwerking van de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen door ons, of in onze opdracht, worden opgeslagen in een centraal bestand dat wordt bewaard op onze maatschappelijke zetel en dit voor de duur die nodig is om de hierboven beschreven doelstellingen te bereiken, met een maximum van twee jaar na het beëindigen van uw registratie.

5. Recht van toegang, verbetering en verzet

U hebt het recht om op elk ogenblik gratis uw persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren of te wijzigen. U hebt tevens het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daarvoor ernstige en legitieme redenen hebt. U kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als deze noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening.

6. Veiligheid en vertrouwelijkheid

We hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van uw persoonsgegevens te vermijden.

We zijn in geen geval verantwoordelijk voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens, tenzij dit het gevolg zou zijn van een eigen grove tekortkoming of opzet. Het is bijgevolg belangrijk dat u de veiligheidsvoorschriften naleeft, onder andere door derden geen toegang te geven tot uw registratieadres. U bent als enige verantwoordelijk voor het elk bezoek aan onze website vanaf uw computer of IP-adres. 

Onze website kan links, hyperlinks of referenties bevatten naar andere sites die wij niet controleren en beheren en waarop deze Privacy & Cookie Policy niet van toepassing is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites en ook niet voor de producten of diensten die erop vermeld worden. Lees dus aandachtig de privacy policy en de gebruiksvoorwaarden van elke website die u bezoekt.

7. Cookies

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Deze cookie policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in uw browser of op de harde schijf van uw computer. Op die manier kunnen wij uw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden. Tenzij u uw browserinstellingen heeft aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra u onze website bezoekt. Nuttige informatie over cookies vindt u hier: http://www.allaboutcookies.org/.

Door onze website te gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies. Uw webbrowser laat u evenwel toe om uw cookie instellingen te wijzigen teneinde cookies te blokkeren. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van uw webbrowser. Mogelijks zal u dan geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze website. Als u op elk moment uw toestemming wilt intrekken, moet u aanwezige cookies verwijderen in uw browserinstellingen. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan u volgende website bezoeken: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2. U vindt hierna de naam, het doel en de geldigheidsduur van de cookies die onze website gebruikt.

Naam Doel Geldigheidsduur
     
     

Voor cookies geplaatst door derde partijen verwijzen wij u graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij kunnen geen enkele invloed uitoefen op de inhoud van die verklaringen noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

8. Algemene bepalingen

Als deze Privacy & Cookie Policy wordt gewijzigd, plaatsen we de nieuwe versie op onze website en is deze nieuwe versie van toepassing vanaf uw eerstvolgende bezoek aan onze website. Vanaf dat ogenblik wordt u geacht hiervan kennis te hebben genomen en hiermee akkoord te gaan. Verifieer dus bij elk bezoek of dit document gewijzigd is.

Deze Privacy & Cookie Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Privacy & Cookie Policy of met betrekking tot de wijze waarop we uw persoonsgegevens verzamelen kan u ons contacteren op het volgende e-mailadres: info@corporatebenefits.be.

Elke feedback met betrekking tot deze Privacy & Cookie Policy of betwisting dient aangetekend aan het hierboven vermelde adres te worden verzonden. Elke mededeling van ons aan jou gebeurt via de website of per e-mail, naar onze keuze en mogelijkheid.

U hebt de opslag van uw gegevens afgewezen.

U hebt ingestemd met de opslag van uw gegevens.